Vitebsk

Vitebsk Public Association "City Jewish Community"

Chairman: Naym Linkovsky

Address: Vitebsk, 6 First Kolhoznaya str.

E-mail: geo-vitebsk@mail.ru

Vitebsk Public Association "Jewish Community" Atikva"

Chairman: Solomon Karpas

Address: Vitebsk, 37B Pravdy str.

E-mailsolomon53@tut.by

Tel. 80212 472828